Regulamin
JustaSwim

 1. Organizatorem zajęć pływania jest JustaSwim zwana dalej „szkoła pływania”
  z siedzibą przy ul. Szeligowskiej 32B m.133; 01-320 Warszawa.
 2. Regulamin szkoły pływania zwany dalej regulaminem ma na celu usystematyzowanie zasad organizacji zajęć nauki pływania oferowanych przez szkołę pływania JustaSwim.
 3. Kursy Prowadzone są przez wykwalifikowanych instruktorów i trenerów.
 4. Warunki uczestnictwa w zajęciach:
  1. Brak przeciwwskazań do udziału w zajęciach i do podjęcia aktywności fizycznej; uczestnik zajęć we własnym zakresie powinien skonsultować się z lekarzem, aby sprawdzić czy nie ma przeciwskazań do uczestnictwa w zajęciach. W przypadku zatajenia lub podania nieprawdziwych danych, dotyczących stanu zdrowia uczestnika organizator nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia zaistniałe z tego tytułu.
  2. Zapoznanie się i akceptacja niniejszego regulaminu przez uczestnika i/lub opiekuna podczas rejestracji na zajęcia.
  3. Zapisanie się na zajęcia poprzez zgłoszenie mailowe info@justaswim.pl oraz wypełnienie oświadczenia (w przypadku osób niepełnoletnich zgłoszenie dokonują rodzice/opiekunowie prawni).
  4. Wiek uczestnika: od 4 roku życia, młodzież i dorośli.
  5. Dokonanie wpłaty za zajęcia zgodnie z cennikiem zamieszczonym na stronie internetowej organizatora.
  6. Stosowanie się do regulaminu pływalni, na której odbywają się zajęcia i przestrzeganie jego zasad.
  7. Aktywacja konta uczestnika zajęć w systemie ActiveNow
  8. Korzystanie z systemu ActiveNow (możliwość odwoływania i zapisywania się na odrabianie zajęć). 
 5. Rodzaje zajęć:

    Grupowe:

  1. Trener, po pierwszych zajęciach, może zadecydować o zmianie grupy zgodnie z poziomem umiejętności uczestnika.
  2. Harmonogram zajęć określa kiedy i gdzie odbywają się zajęcia grupowe.
  3. Zajęcia grupowe odbywają się w trybie rocznym szkolnym.
  4. W zajęciach grupowych może uczestniczyć od 3 do 8 osób pod okiem jednego instruktora. Ilość osób w grupie jest uzależniona od wieku i umiejętności kursantów i ustala ją organizator.
  5. Opłatę za zajęcia należy wnieść przed rozpoczęciem pierwszych zajęć  (płatność za semestr z góry lub w 2 ratach).
  6. Organizator zastrzega sobie prawo skreślenia z listy uczestników osoby, które zalegają z płatnościami powyżej 14 dni.
  7. Organizator w przypadku nie zebrania się grupy zwraca dokonane płatności na konto  bankowe uczestnika/opiekuna prawnego.
  8. Pierwsza lekcja jest lekcją „próbną” (płatną oddzielnie), po której klient decyduje o kontynuacji kursu nauki pływania.
  9. W przypadku nieodbycia się zajęć z przyczyn niezależnych od organizatora, może on wyznaczyć dodatkowy termin w celu odrobienia zaległości.
  10. W przypadku rezygnacji z kursu w trakcie jego trwania, opłata nie podlega zwrotowi.
  11. W przypadku nieobecności na zajęciach opłata nie podlega zwrotowi. Istnieje możliwość zastępczego odbycia zajęć (2 zajęcia w semestrze w ciągu 6 tygodni od ostatniej nieobecności) pod warunkiem wcześniejszego zgłoszenia nieobecności w systemie ActiveNow najpóźniej 24 godziny przed rozpoczęciem zajęć.
  12. Zaakceptowanie terminu odrabiania zajęć jest równoznaczne z odrobieniem danej nieobecności – umówiony termin odrabiania jest terminem ostatecznym.
  13. Wszystkich nowych uczestników obowiązuje jednorazowa opłata wpisowa w wysokości 90 zł (płatna po pierwszych zajęciach).

     Indywidualne:

  1. W zajęciach indywidualnych może uczestniczyć od 1 do 2 osób.
  2. Liczbę i koszt zajęć ustala się z góry na najbliższy miesiąc zgodnie z cennikiem zawartym na stronie internetowej organizatora – opłatę za zajęcia należy wnieść przed rozpoczęciem zajęć w danym miesiącu.
  3. W przypadku nieobecności na zajęciach opłata nie podlega zwrotowi. Istnieje możliwość zastępczego odbycia zajęć (2 zajęcia w semestrze) pod warunkiem wcześniejszego zgłoszenia nieobecności najpóźniej 12 godzin przed rozpoczęciem zajęć.
  4. W przypadku rezygnacji z kursu w trakcie jego trwania, opłata nie podlega zwrotowi.
  5. Pierwsza lekcja jest lekcją „próbną” (płatną oddzielnie) po której klient decyduje o kontynuacji kursu nauki pływania.
  6. W przypadku nieodbycia się zajęć z przyczyn niezależnych od organizatora, może on wyznaczyć dodatkowy termin w celu odrobienia zaległości.
  7. Organizator zastrzega sobie prawo skreślenia z listy uczestników osoby, które zalegają z płatnościami powyżej 14 dni.
  8. Każdy uczestnik samodzielnie ponosi opłatę za wejście na obiekt, na którym odbywają się zajęcia indywidualne.
  9. Organizator informuje, że zajęcia indywidualne są prowadzone na wolnych torach na danym basenie, tym samym może zdarzyć się, że ilość osób na pływalni nie pozwoli na wejście w umówionej godzinie – wtedy instruktor decyduje o rozwiązaniu danej sytuacji.
  10. Wszystkich nowych uczestników obowiązuje jednorazowa opłata wpisowa w wysokości 90 zł (płatna po pierwszych zajęciach).
 1. Podsumowanie
  1. W przypadku zaprzestania uczestnictwa w zajęciach klient jest zobowiązany do mailowego poinformowania szkołę pływania.
  2. Szkoła pływania ma prawo do zakończenia współpracy z klientem w przypadku nie stosowania się do regulaminu.
  3. W sytuacjach spornych sprawy rozwiązywane będą indywidualnie z klientem.

Justyna Adamska

Telefon: 603 673 391

Damian Kańczukowski

Telefon: 503 868 348

Napisz do nas!

info@justaswim.pl